Container ship "SZLAK"

Searching for inspiration for the design of the "Szlak" river container ship, the main source for me was the minimalist product design. The design is characterized by the use of shaped sheet metal and simple geometric forms with rounded corners.

PL.
Głównym źródłem inspiracji do projektu kontenerowca rzecznego „Szlak” była dla mnie minimalistyczna stylistyka urządzeń codziennego użytku. Projekt charakteryzuje wykorzystanie kształtowanej blachy i prostych geometrycznych form o zaookrąglowych narożnikach.

"The presented container ship project was created on the basis of Navishipproject S.C. initial documentation and is part of the knowledge transfer described in the application for financing of the project" Research on modern design concepts of a side-wheel ferry and an innovative container ship on the Odra River. " Dr Wojciech Wesołek is responsible for carrying out project tasks and knowledge transfer from the Navishipproject company to the students of the Studio of Transportation Design. "

PL.
„Prezentowany projekt kontenerowca powstał na bazie wstępnej dokumentacji firmy Navishipproject i jest częścią transferu wiedzy opisywanego we wniosku o finansowanie projektu „Badania nad nowoczesnymi koncepcjami wzorniczymi promu bocznokołowego oraz innowacyjny kontenerowiec na rzekę Odrę”. Za przeprowadzenie zadań projektowych i transfer wiedzy od przedsiębiorstwa Navishipproject do studentów Pracowni Projektowanie Środków Transportu, odpowiada dr Wojciech Wesołek.”
Contact
Email: bartek@projectus.pl
Phone: +48 790566741
Back to Top